ساخت وبلاگ jazebeha.com نمونه سوال امتحانی موبر سان دپیل لوازم جانبی سامسونگ لوازم جانبی اپل لوازم جانبی هواوی خرید اینترنتی
موسسه تشریفات ثمین

?? ?????????? ?? ???? ??? ???? ??????? ??? ????? ??? ??????? ?? ???? ?????????? ??? ? ????? ??? ??????? ??? . ?? ?? ?????????? ???? ???? ????? ??? ????? ??? ???????? ??? ?? ???? ??? ???? ?????? ? ??? ?????? ??????? ?? ??? . ??? ??????? ?? ?????????? ?? ?? ?? ???? ????? ???? ?? ?????? ?????? ?? ?????????? ?? ???? ???? ????? ???? ?????? ? ??? ???? ????? ??? MTOCRETE N-510 ????? ????? ??? ? ????? ???? ?? ???? . ?? ????? ?? ? ????? ????? ???? ????? ????? ? ????? ????? ???? ?? ???? ??????? ???? ???? ?? ??? ?? ???? ?????? ??? ? ??? ?? ??? ?? ???? ???? ?? ??????? ?? ???? ??????? ?? ??????????? ?? ???? ??? ?????? ???? ??? ??? . ?????????? ?? ??? ???? ?? ????? ??? ?? ?????? ???? ??????? ??? ??? ????? ?????? ?? ??? ? ?? ????? ???? ?????? ?? ?????????? ?? ????? ???? ???? ???? ????? ? ?? ????? ???? ?????? ???? ??? ?? ???. ???? ?????????? ?? ???? ?????? ?? ???? ?? ?? ???? ?? ????? ???? ????? ??? ? ?? ???? ???????? ???? ?? ??? ?? ??? ???? ????? ????? ??? ???? ?? ??? ?? ????? ?? ??? ???????? ?? ?? ?????????? ?? ??? ?????? ????? ??? .

?????? ????? ?? ??????????? :

?? ??????????? ?? ???? ???? ??? ?? ??? ??? ??? ?? ???? ???? ?? ???? ???? ???. ??? ?? ?????????? ??????? ??? ???. ??? ?? ???????????4/1??????? ???. ?? ??????????? ????? ???? ?? ?? ???? ????????? ?????? ????. ?? ??????????? ?????? ?????. ???? ?????? ?? ??????????? ??? ???? ????????? ???. ?? ??????????? ???? ?????? ?????.

?? ???? ??????? ???? ?? ?? ?? ?????????? MTOMIX 4500 ?? ???? ??? ???? ??? ????? ?? ??? ?????????? ????? ??? ??? . ??? ????? ?? ????? ????? ?? ???? ????? ?? ?????????? ?? ???? ??? ?????? ??? ??? ?? ????? . ???? ????? ?? ?????????? ?? ???? ??????? ? ???? ?? ??? ????? ? ???? ?????? ? ????? ??? ??????? ??????? ??? ??? ?? ???? ?? ???? ?? ?? ????? ???? ?? ???? ??? ? ?????????? ??? ??? ??? ????? .

????? ? ????? ?? ?????????? :

?????????? ?? ???? ????? ????? ? ?????? ??? ??? ????? ?? ????? ????? ?? ?? ????? ?? ??? ????? ???? ? ?? ???? ??? ???? ????? ??? ???? ???? ? ???? ??? ???? ????? ?? ?? ?? ?????? ???? ???? ???? ???? ?? ?? ????? ?? ?? ??? ???? ?? ??? ? ?????? ? ???? ?? ?? ?? ??? . ????? ??? ?? ?? ??? ?????? ?? ???? ????? ?? ??? ? ?? ?? ?????? ?? ???? ? ??? ???? ?? ???? ??? ????? ?? ???? .


1.?????? ?????? ?????? ??? ??????? ???

2. ???? ????????? ???

3. ???? ???? ??? ???

4. ??????? ?? ?????? ??????? ?? ??? ??? ????


????? ??? ?? ?????????? :

?? ???? ??????? ???? ?? ?? ?? ?????????? ?? ???? ??? ???? ??? ????? ?? ??? ?????????? ????? ??? ??? . ??? ????? ?? ????? ????? ?? ???? ????? ?? ?????????? ?? ???? ??? ?????? ??? ??? ?? ????? . ???? ????? ?? ?????????? ?? ???? ??????? ? ???? ?? ??? ????? ? ???? ?????? ? ????? ??? ??????? ??????? ??? ??? ?? ???? ?? ???? ?? ?? ????? ???? ?? ???? ??? ? ?????????? ??? ??? ??? ????? . ?? ????? ????? ????? ??? ???? ???? ????? ?? ??? ???? ??? ?? ????? ?? ?????????? ???? ??? ???? ?????? ?? ???? ?????????? ? ???? ??? ??? ???? ???? ? ?? ??? ?????? ???? ??? ??????? ??? ???? ?? ???? ?? ???? ? ???? ?? ??? ???? ???? ??? ???? ??? ? ?? ??? ????? ???? ???????????? ??? ? ?????? ???? ?????? ????? ?? ??? ?? ???? . ?????????? ????? ??? ???? ?? ?????????? ?? ???? ??? ?? ???? ????? ?? ????? ???? ?????? ????? ?? ??????? ???? ??? ???? ??? ?? ??? ????? ?? ?????? ????? ???? ????? ??? ??? ???? ?? ????? ???? ??? ????? ??? ??? ?? ??? ????? ??????? ?? ???? ???? ???? ???? ???????? ? ???? ?? ???? . ???? ???????? ?? ?? ??????? ? ?? ?? ??? ??? ?? ??? ???? ??? ??? ????? ????? ????? ??? . ??????? ?? ??? ??? ??????????? ?? ??? ??? ?????? ?? ??? ??????????? ?? ????? ????? ??????? ??? ?? ??? ?????? ???? ?????? ??? ?????? ?????? ??????? ????? ?????? ????? ?? ?? ???? ??????? ??? ???? ? ???? ??????? ???? ???? ??? ?? ???? ?? ?? ????? ???? ?????? ??? ( w/cm ) ?? ?????? ?????? ?? ???? ?? ??? . ???? w/cm ?? ??? ????? ????????? ??? ?? ???? ?? ??? . ?????? ?? ?????????? ?? ???? ??? ????????? ?? ?? ?? ????? ???? ?? ??? ? ??? ?? ????? ??????? ????? ?????? ????? ??? ?? ???? .

??? ????? ?? ???? ? ???? ???? ? ????? ?? ????? ?? ?????????? ?? ?????? ?? ?? ???? ?????? ??? ????? ?????? ?????? ? ?? ?? ????? ??? ??? ???? ???? ?????? .

www.clinicbeton.ir

021-45872

021-44604438

021-44464877

021-44549511:: برچسب ها : ?? ?????????? , ???? ?? ?????????? , ????? ?? ?????????? , ???? ?? ?????????? , ?????????? ,
ن : admin
ت : دوشنبه 14 آبان 1397

???? ?? ?????? ?? ???? ?????? ? ?? ?? ????? ??????? ? ?? ???? ??????? ??? . ????? ?? ????? ?? ??? ????? ???? ?? ??? ???? ???? ?? ?? ????? ???? ??? . ?? ???? ???? ?? ???? ?????? ???? ? ?????????? ?? ?? ????? ????? ???????? ???? ??? ???? ????? ????? ??????? ??????. ????? ???? ? ?????? ???? ??????? ???? ??? ? ??? ?? ????? ???? ????? ???? ???? ?????? ?? ???? ??? ????? ????? ??????. ??? ??? ????? ???? ????? ???? ????? ????? ?? ??????????? ?????? ???? ?????? ? ???? ?? ?? ???? ????? ?? ???? ???? ????? ??. ??????? ????? ?????? ????? ?? ?? ???????? ????? ???? ??????? ?? ???? ??????? ???? ?????? ?? ???? ??????? ???????? ?????? ? ???????? ?????? ????? ????? ???. ?????? ??? ???? ???? ??????? ?? ?? ??????? ????? ?? ?????? ? ?? ?????? ???? ???? ??? ?? ???? ???? ????? ????. ?? ?? ??? ????? ??? ????? ? ????????? ????? ?? ???? ???? ???? ??? ?????? ??????. ????? ?????? ????? ???? ????? ????? ???? ?????? ?? ????? ???? ?? ???????? ????? ??? ? ?? ???? ????????? ?? ????? ???. ?? ????? ?? ????? ????? ? ????? ??? ???? ?? ??????? .??????? ?????? ????

??? ?? ??????? ?????? ???? ??? ??? ?? ????? ?? ?? ?? ???? ????? ?? ??? ?? ??? ???? ?? ?? ??? . ???? ?? ?? ???? ?? ????? ??? ??? ?? ???? ??? ??????? ????? ? ?????? ?? ?? ?? ?? ??? ?????? ????? ????? . ???????? ?? ?? ??? ???? ????? ? ??? ?????? ?? ????? ?????? ???? ?? ???? ???? ??? ?? ???????? ?? ??????? ?? ???? ???? ?????? ????? ???. ????? ???? ???? ????? ????? ?? ???? ????? ???? ???? ?? ?? ?????? ? ?? ??? ???????? ??? ?? ????? ???????. ??? ?? ??? ????? ?? ???? ??????? ?????? ?? ??? ? ???? ????? ?? ??? ?????? ????? ? ?? ???? ???? ????? ??????? ??? ? ?? ??? ???? ????.


???? ??? ???? ?????

???? ????? ????? ?? ???? ?????

???? ?????? ????? ??? ?? ???? ?????? ?????

???? ?????? ?????? ? ?? ?? ????

???? ????? ????? ?????

???? ?????? ????? ????? ?? ?????? ????? ? ????? ???? ? ????? ?? ???? ?? ????? ?? ???? ?? ? ????? ???? ? ???? ????? ???? . ??? ??? ???? ?? ???? ???? ??? ???? ???? ??? ????? ???? ??? ? ?? ????? ????? ?? ??? ????? ??????? ?????? ???? ?? ????? ??? .

?????? ????? ???? MTOFLOW 600 ????? ????? ?? ???? ?? ???? ?? ?? ?? ????? ??? ? ?? ??? 15 ?? 30 ????? ?? ??? ?? ??????.

?????? ?????? ?? ??? ????? ??????? ???? ???? ??? ?? ?? ?? ?? ??? ??? ?? ?????? ???? ???? ?? ??? ? ?? ????? ???? ?????? ????? ????? ???? ???? ?? ?? ?? ?????? ?? ?? ????? ???? ??????? ???? ??? .


????????? ????

???? ???? ???? ????? ? ???? ???? ? ????? ???? ??????? ?? ? ??????? ?? ?? ??? ? ?? ???? ???? . ???? ???? ???? ??????? ?? ???? ? ????? ?? ????? ???? ? ???? ?? ????? ???? ?? ?????? ?????? ???? . ???? ???? ????? ???? ???? ????? ???? ???????? ? ??????? ??? ? ????? ???? ?? ???? ?????? ?? ??? ?????? ?????? ??? ???? ????? ??? ? ?? ??? ??????? ??? ????? ??? ??????? ???. ?? ???? ???? ??? ?? ?? ???? ????? ????? ???? ??? ???? ???? ???? ? ???? ???? ??????? ?? ???. ??? ??? ???? ??? ????? ????? ??? ????? ????? ??? ? ?????? ??? ? ?? ??? ????? ??? ?? ??????? ???? ???? ?? ????.????? ????

?? ??? ????? ????? ???? ?? ????? ?????? ????? ?? ??? G2 ? G3 ? G1 ??? ??????? ?????? ??? ??????? ???? ?? ?? ????? ? ?? ???? ? ?? ??? ??? ????? ??????? ?? ???? ?? ?????? ??? ????? ? ??????? ????? ?? ??? ????? ? ??????? ???? ??? ?? ???? ???? ?????? ??? ??????? ???? ?? ?????? ???????.

???? ??????

???? ??????

???? ??????

???? ??????

???? ?????? ??? ????? ???? ???? ? ????? ? ????? 3 ?? ?? ???? .

  1. ???? ?????? ? 2. ?????? ??? ? 3. ??? ?????? ???? ? ???? ???? ???? ??????

?? ?? ????? ???? ?????? ??? 3 ?? ?? ?? ????? ???? ??? ?? ????? ??? ???? ?? ???? ???? ????? ??????? ??? ?? ???? .

??? ??? ???? ?? ?? ???? ???? ????? ???? . ? ?????? ????? ??????? ?? ??? ?????? ????? ? ?????? ? ?????? ?? ????? ???????? ???? ? ??? ??? ???? ??? ????? ?????? ???? ?? ????? ????? ???? ???????? ?????? ??????? ????? ????

??? ?????? ???? ? ?????? ???? ???? ????? ???? ? ?????? ?????? ?? ?????? ?? ?? ???? ?????? ??? ????? ?????? ?????? ? ?? ?? ????? ???? ??? ??? ???? ???? ?????? .

www.clinicbeton.ir

021-45872

021-44604438

021-44464877

021-44549511:: برچسب ها : ???? , ????? ???? , ???? ???? , ???? ???? ?????? , ???? ?????? ,
ن : admin
ت : دوشنبه 14 آبان 1397

ما ایرانی ها اصولا علاقه زیادی به دورهمی و مهمانی دادن و مهمانی رفتن داریم . به این منظور به برگزاری مراسم ساده به دنبال تشریفات آبرومندانه هم هستیم و تشریفات مجالس بسته به نوع مجلسی که می خواهیم برگزار کنیم اهمیت زیادی دارد.

مسلماً هر نوع تشریفات مجالس، مختص مراسم خاصی خواهد بود. برای برگزاری مجلس عروسی, نامزدی یا عقد تشریفات مجالس شامل مواردی چون فضای مناسب مانند تالار و طراحی آن، باغ عروسی، نوع پذیرایی و وسایل و ظروف مورد استفاده، میز و صندلی مخصوص میهمان ها و جایگاه عروس و داماد، گل آرایی مجلس، اتاق مخصوص عقد و تزئینات آن، سفره عقد، موزیک و برنامه های شاد برای مجلس، فیلمبردار و عکاس و آتلیه عکاسی و فیلمبرداری و همچنین نحوه پذیرایی و داشتن کارکنان و کادری مجرب می باشد و در مراسم های مشابه چون بله برون، پاگشا و پاتختی هم به این تشریفات مجالس توجه ویژه ای می شود. از مهمترین دلیل انتخاب یک تشریفات مجالس خوب بین هزاران نوع تشریفات مجالس, مسلماً کیفیت خدمات و تنوع آن می باشد. همچنین داشتن کارکنان و پرسنلی مجرب و نوع برخورد آن ها نیز دارای اهمیت به سزایی است.

یک تشریفات مجلس خوب برای هر مراسم و مجلسی، برنامه ها و سرویس های مختلف و متنوعی در نظر می گیرد. برنامه هایی که همراه با مجری خوب، پخش موزیک و گروه موسیقی، گروه نمایش و سرگرمی، گروه فیلمبرداری و عکاسی، ساقدوش هایی ویژه عروس و داماد و سایر موارد این چنینی می باشد.

خدمات و تشریفات مجالس بسیار گسترده و متنوع هستند. شما باید معیارها و ملاک های خود را در نظر بگیرید و با توجه به آن بهترین تشریفات مجلس که شامل مواردی چون کیفیت و تنوع خدمات، کارگزاران و پرسنل مجرب و خوش برخورد، نوع پذیرایی، طراحی فضای تالار یا باغ تالار را برگزینید.:: برچسب ها : تشریفات عروسی , خدمات مجالس , باغ عروسی , خدمات مجالس عروسی , تشریفات مجالس ,
ن : admin
ت : دوشنبه 28 خرداد 1397

امروزه برخلاف گذشته که مراسم عروسی در چهاردیواری منزل انجام می‌شد اغلب در تالار و یا باغ های مجلل برگزار می شود. زیبایی خیره کننده باغ باعث می شود که افراد باغ عروسیرا به عنوان مکانی برای مراسم خود انتخاب کنند . چرا که در یک فضای باز می توانند از خدمات و سرویس دهی به میهمانان به صورت شکیل تر بهره‌مند شوند.

از مواردی که در زمان انتخاب باغ عروسی باید به آن توجه کافی داشته باشید داشتن پارکینگ مناسب می باشد. پارکینگ یکی از ضروریات باغ عروسی است چرا که اغلب میهمان های شما با وسیله نقلیه شخصی خود به این مراسم می‌آیند بنابراین برای این که نگران وسیله خود نباشند باید بتوانند آن را در مکان مناسبی قرار دهند. پارکینگ عروسی می تواند از مهم ترین و شاخص‌ترین مزیت‌های انتخاب یک باغ مناسب محسوب شود. در زمان انتخاب باغ توصیه می‌کنیم که به ظرفیت پارکینگ نیز توجه کنید. براساس تعداد مهمان ها که برای هر خانواده یک وسیله نقلیه در نظر گرفته می شود از ظرفیت پارکینگ باغ جویا شوید.

در انتخاب باغ عروسی چند نکته را باید مورد بررسی قرار دهید که یکی از مهم ترین آنها داشتن میز اختصاصی مناسب و شکیل شام برای عروس و داماد می باشد البته این مورد در تمامی تالارها و باغ های عروسی رعایت می‌شود؛

از مهم ترین مواردی که افراد به آن توجه می کنند البته در زمان انتخاب باغ عروسی، نحوه سرویس دهی شام می باشد. برخی ترجیح می‌دهند که غذاها را به صورت پرسی بر روی میز میهمانان قرار دهند و برخی نیز این گونه عمل نمی‌کنند. امروزه بسیاری از عروس و دامادها سلف سرویس را برای سرویس دهی شام انتخاب می‌کنند.

غذاهایی که قرار است سرو شود باید هرچه سریعتر بر روی میز میهمانان و یا در بخشی که سلف سرویس قرار دارد گذاشته شود تا قبل از سرد شدن میهمانان بتوانند غذای خود را میل کنند.همچنین مزه غذا و دسرها ئ تزیینات آن ها نیز بسیار مهم است.

نکات دیگری همچون تزیینات میزها ، نوع و تزیین میوه و شیرینی ،آتش بازی، گل آرایی و سایر مسائل نیز جزو خدمات محسوب می شود که بهتر انجام شدن هر یک می تواند امتیازی مثبت برای خدمات مجالسی که انتخاب کرده اید باشد.:: برچسب ها : تشریفات عروسی , خدمات مجالس , باغ عروسی , خدمات مجالس عروسی , تشریفات مجالس ,
ن : admin
ت : دوشنبه 28 خرداد 1397

عروسی از بهترین اتفاقات زندگی هر کسی می تواند باشد. اما این شب نگرانی ها و دلشوره هایی از بابت خوب برگزار نشدن مراسم وجود دارد . طبیعتاً برای چنین عروسی تشریفات مجالس کامل و بی عیب و نقص انجام شوند. تشریفات مجالس عروسی شامل خدمات و تشریفات مختلفی می شود که در این جا می خواهیم هر کدام از این خدمات و امکانات و تشریفات مجالس را عنوان کرده و به معرفی برخی از آن ها بپردازیم ما تلاش کرده ایم که این نگرانی را از بین ببریم و همه ی امکانات را به صورت یکجا برای شما قرار داده ایم تا بهترین شب زندگی تان را به زیبایی بگذرانید . از مهم ترین امکاناتی که شما برای عروسی تان احتیاج دارید، مکان برگزاری مراسم است که ما سعی کرده ایم تشریفات مجالس تان را در باغ های عروسی مجلل برگزار کنیم. دیگر خدمات می توانند شامل پذیرایی از مهمان ها، شام عروسی، موسیقی، خدمات عکاسی و فیلم برداری، آرایشگاه عروس و داماد، لباس عروس و داماد و تزئین ماشین عروس بشوند.

از مهم ترین امکاناتی که برای عروسی لازم است مکان عروسی است . مکان عروسی توسط عروس خانم ها و آقا دامادها امروزه بیشتر باغ تالار و رزرو باغ عروسی می باشد . تشریفات مجالس عروسی شامل پذیرایی از مهمان های شما، چیدن سفره عقد، شام عروسی، موسیقی زنده، فیلم برداری و عکاسی می شود. در برخی باغ تالار ها برای کودکان نیز محل خاصی در نظر گرفته شده است تا به دور از شلوغی مراسم عروسی به بازی بپردازند.

پذیرایی از میهمانان از مهم ترین خدماتی ست که باید به طرز صحیحی انجام شود . تشریفات مجالس عروسی می تواند شامل نگرانی افراد باشد اما باید کاملا نگرانی خود را به دور بیندازید .

یکی از خدمات تشریفات مجالس عروسی و خدماتی که نیاز هر عروس و دامادی است به کارگیری بهترین عکاسان و فیلم برداران است که ما با بهترین آنها قرارداد داریم که خدمات فیلم برداری مراسم عروسی تان را پس از آرایشگاه تا انتهای مراسم بر عهده بگیرند . عواملی که ما برای انجام تشریفات مجالس و خدمات مختلف مراسم عروسی از آن ها کمک می گیریم از بهترین های حرفه ی خود هستند و البته به این نکته نیز توجه داشته باشید، که هزینه ی تمام شده مراسم شما با استفاده از پکیج کامل ما بسیار ارزان تر خواهد بود.:: برچسب ها : تشریفات عروسی , خدمات مجالس , باغ عروسی , خدمات مجالس عروسی , تشریفات مجالس ,
ن : admin
ت : دوشنبه 28 خرداد 1397

در اولین قدم در انتخاب باغ عروسی باید به طور کلی به تعداد مهمانان توجه داشت .

شاید شما در انتخاب بین باغ عروسی و یا تالار دچار شک شوید اما نکته ای که در انتخاب باغ عروسی باید به آن توجه کنید این است که دستتان در چیدمان باز است . . باغ عروسی یکی از گزینه های بسیار مناسب برای افرادی محسوب می شود که می خواهند عروسی بسیار متفاوت و زیبا داشته باشند.

باغ عروسی درجه یک از بهترین انتخاب ها محسوب می شود. باغ درجه یک اغلب دارای نورپردازی های بسیار قدرتمندی است و سراسر باغ دارای ریسه های زیبا و خاص است. افرادی که به تشریفات عروسیاهمیت می دهند قطعا در انتخاب باغ به سراغ گزینه درجه یک می روند.

یک سری از باغ ها دارای فضای بسیار ویژه ای هستند به طوری که تزیینات خاصی برای بخش درختان و طبیعت باغ به کار رفته است، قسمتی برای تزئینات ورودی باغ در نظر گرفته می شود به طوری که از فانوس های ویژه برای دو سمت آن استفاده خواهد شد.

. این طور که مشخص شده است بهترین گزینه برای داشتن یک باغ زیبا فضای بیرونی قابل قبول آن است.

ظرفیت باغ بسیار مهم است. اما این موضوع به این معنی نیست که قطعا باید فضای باغ شما بسیار بزرگ باشد. اگر تعداد مهمان کم است رزرو باغ بزرگ هرگز گزینه خوبی نخواهد بود. از سمت دیگر این طور که مشخص شده است با وجود مهمان های زیاد فضای کوچک باغ نمی تواند جوابگوی صحیحی باشد.

بهترین گزینه برای داشتن یک باغ زیبا فضای بیرونی قابل قبول آن است. مهمانان باید دید مستقیم به فضای عروس و داماد داشته باشند و این موضوع بسیار مهم و ضروری است.:: برچسب ها : تشریفات عروسی , خدمات مجالس , خدمات مجالس عروسی , تشریفات مجالس ,
ن : admin
ت : دوشنبه 28 خرداد 1397

امروزه برگزاری جشن‌ها و از جمله جشن عروسی در باغ، علاوه بر تجربه برگزاری جشن در یک محیط طبیعی بزرگ و دلنشین و به دور از محیط شهری، شرایط مناسبی را نیز برای پذیرایی فراهم می‌آورد. در این متن ابتدا به جنبه های مختلف باغ عروسی، هزینه عروسی در باغ و سپس به معرفی باغ عروسی موجود در گرمدره پرداخته خواهد شد.

امکانات باغ‌ عروسی

امکانات یک باغ بسته به هزینه‌های دریافتی می‌تواند متفاوت باشد. برخی باغ‌ها در ازای دریافت هزینه بیشتر، امکانات و تشریفات بیشتری را به برگزار کنندگان مراسم‌ها ارائه می‌دهند که این موارد می‌تواند به سلیقه افراد بستگی داشته باشد.

امکاناتی مانند تزئینات و نور پردازی فضای باغ، استفاده همزمان از سالن موجود در باغ عروسی، گروه‌های موسیقی و نمایش، تعداد و نحوه چیدمان میز و صندلی‌ها، امکانات و مواد پذیرایی روی میز، تنوع غذا و دسرها و نوشیدنی‌ها، گل آرایی و حتی مقدار فضای مورد استفاده مهمان‌ها در باغ از مواردی هستند که با توجه به بودجه دریافتی وهزینه می‌توانند متفاوت باشند و طبیعتاً هر چه هزینه بیشتری پرداخت شود امکانات بیشتری در اختیار قرار می‌گیرد.

باغ عروسی، محیطی ناب برای جشن شماست

نکات مورد نظر برای انتخاب باغ عروسی

برای انتخاب یک باغ برای مراسم عروسی، توجه به نکاتی ضروری به نظر می‌رسد که می‌تواند راهنمای جامعی را در انتخاب یک باغ عروسی مناسب برای زوج‌های جوان فراهم بیاورد.

وضعیت جوی روز عروسی: اولین نکته اطلاع از وضعیت آب و هوا در روز برگزاری مراسم است. از آن جا که اغلب باغ‌ها دارای فضایی رو باز می‌باشند توجه به این نکته اهمیت بسیاری دارد. همچنین امکانات سرمایشی و گرمایشی مناسب و موجود در باغ نیز از عواملی است که باید به آن توجه شود.

موقعیت باغ برای دسترسی بهتر: از آن جا که عمده باغ‌های عروسی خارج از محدوده شهری قرار گرفته و ساخته شده‌اند، توجه به این نکته که باغ محل برگزاری جشن عروسی، از نظر موقعیت مکانی وضعیت مناسبی داشته باشد نیز ضروری است؛ به عبارت دیگر باغ مورد نظر نباید در مکانی قرار گرفته باشد که مهمانان برای رسیدن به آن مجبور به طی مسافتی طولانی شوند و امکان رفت و آمد مهمانان سخت نباشد.

پارکینگ اختصاصی: بررسی امکانات مورد نظر شما در باغ، وجود پارکینگ اختصاصی و سرویس‌های بهداشتی مناسب، امنیت محلی که باغ عروسی در آن قرار گرفته است و حضور یک تیم مدیریتی قوی و قابل اطمینان از دیگر نکات مهم برای انتخاب یک باغ عروسی می‌باشد.

باغ عروسی، محیطی ناب برای جشن شماست

مزایای استفاده از باغ عروسی به عنوان محل برگزاری جشن

استفاده از باغ عروسی نسبت به مکان‌هایی هم چون تالار پذیرایی و هتل، امکانات بیشتری را در اختیار زوج‌های جوان قرار می‌دهد که از جمله آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

دسترسی راحت‌تر مهمان‌ها به محل برگزاری جشن: از آنجا که بسیاری از باغ‌ها در اطراف شهر یا با فاصله از آن قرار گرفته‌اند، مهمان‌ها برای رفتن به جشن مجبور به تحمل ترافیک شهری نیستند.

پذیرایی بهتر: به جهت بزرگ بودن فضا و میزهای پذیرایی و چیدمان مناسب همه اسباب پذیرایی روی میز، پذیرایی راحت‌تر از مهمانان انجام می‌شود.

ملاقات با همه مهمان‌ها: فضای بزرگ باغ هم چنین امکان سرکشی راحت‌تر از مهمان‌ها توسط عروس و داماد را فراهم می‌آورد.

جشن شادتر: دور بودن مکان اغلب باغ‌ها از فضای شهری باعث عدم ایجاد مزاحمت و آلودگی صوتی شده و می‌توان جشن عروسی را هرچه با شکوه تر برگزار کرد.

تزیینات دلخواه: تزیین کردن فضای باغ با سلیقه دلخواه نیز از جمله نکات مثبت انتخاب باغ جهت عروسی می‌باشد. به دلیل حساس و بسته بودن فضای هتل‌ها و تالارها، این گزینه با رعایت قوانین به خصوصی انجام می‌گیرد.

باغ عروسی، محیطی ناب برای جشن شماست

معیارهای انتخاب باغ عروسی

مبالغی که برای در اختیار گذاشتن باغ جهت مجالس دریافت می‌شود متفاوت است. این تفاوت به محل قرار گیری باغ، امکانات آن، نحوه پذیرایی، مدیریت، مدت زمان برگزاری مجلس شادی، کیفیت خدمات و ... برمی گردد. در این میان برخی باغ‌ها با کیفیت خدمات معمولی، ورودی بیشتر و برخی دیگر با همان کیفیت خدمات، ورودی کمتری را دریافت می‌کنند. بنابراین دریافت هزینه ورودی معیار مناسبی برای انتخاب یک باغ عروسی نمی‌باشد و چیزی که اهمیت دارد، سطح کیفیت خدمات باغ عروسی مورد نظر می‌باشد.

باغ عروسی، محیطی ناب برای جشن شماست

معرفی باغ‌های عروسی گرمدره

برای زوج‌های جوان انتخاب یک باغ عروسی مناسب، به دلیل قیمت‌های متفاوت و تنوع و تعداد زیاد باغ‌ها، کمی سخت به نظر می‌رسد. قطعاً داشتن یک لیست از تمام باغ‌های موجود در یک محدوده جغرافیایی کمک زیادی به افراد خواهد کرد. وجود تعداد زیادی باغ عروسی در گرمدره، منطقه ای نزدیک به غرب تهران و کرج، توجه بسیاری از افراد را به خود جلب کرده است. لذا سعی شده که فهرستی از تمام باغ‌های موجود در این منطقه گردآوری شده و در اختیار علاقه مندان قرار بگیرد.

باغ عروسی، محیطی ناب برای جشن شماست

باغ سفید، باغ ملک، باغ باران، باغ ۲۱، باغ فرمانیه، باغ موناکو، باغ زندگی، باغ بیست، باغ تاج، باغ سعادت (دانیال)، باغ الماس، باغ علیزاده، باغ پرنیان، باغ 777، باغ نارسیس، باغ کلاسیک، باغ الماس ۷۷۰، باغ پیک، باغ آرشام، باغ ونوس، باغ ماهان، باغ خورشید:: برچسب ها : تشریفات عروسی , خدمات عروسی , خدمات مجالس , تشریفات مجالس , باغ عروسی ,
ن : admin
ت : دوشنبه 31 ارديبهشت 1397

جشن عروسی در فرهنگ ایرانی همواره از جایگاه و اهمیت والایی برخوردار بوده است. تمامی اقوام ایرانی، آغاز زندگی مشترک را جشن می گرفتند و به شادی پایکوبی می پرداختند. امروزه به دلیل دغدغه های روزمره در شهر های بزرگ، اجرای این مراسم به مراکز خدمات مجالس عروسی واگذار شده است. در زیر با برخی امکانات که مراکز خدمات مجالس عروسی ارائه می دهند، بیشتر آشنا خواهیم شد.

طراحی داخلی و خارجی تالار یا باغ عروسی

طراحی دکوراسیون و زیبا سازی تالار یا باغ عروسی، در بالا بردن کیفیت این گونه مجالس و احساس رضایت مهمانان تأثیر فوق العاده ای دارد. طراحی دکوراسیون مجالس در داخل تالار و یا خارج از آن توسط خدمات مجالس عروسی صورت می گیرد.

خدمات مجالس عروسی عموماً از روش های گوناگونی برای طراحی دکوراسیون داخلی و خارجی مراسم عروس استفاده می کنند. روش هایی مانند گل آرایی، شمع آرایی، ریسه آرایی، بلور آرایی، مراسم آتش بازی و مه یخ خشک، چیدمان مناسب مراسم و ایجاد هماهنگی و هارمونی در وسایلی از قبیل میز، صندلی، ظروف، آیینه، کاناپه، سرویس پذیرایی، گلدان و غیره. در زیر برای نمونه با انواع روش های گل آرایی که توسط خدمات مجالس عروسی ارائه می شود، آشنا خواهیم شد:

معرفی و آشنایی با خدمات مجالس عروسی

گل آرایی

گل آرایی و انواع آن از جمله خدمات مجالس عروسی است که در شکوه و زیبایی جشن عروسی اهمیت زیادی دارد. گل آرایی جشن ازدواج که توسط خدمات مجالس عروسی ارائه می شود را می توان شامل موارد زیر دانست:
گل آرایی ورودی: شاید بتوان گفت اولین قسمتی که مهمانان در ورود با تالار یا باغ با آن مواجه می شوند، قسمت ورودی باغ یا تالار است. بنابراین زیبایی و چشم نوازی این قسمت در رضایت مهمانان از مجلس عروسی تأثیر به سزایی دارد. یکی از راه های تزئین ورودی مجالس عروسی، استفاده از گل های طبیعی برای طراحی این قسمت است.

معرفی و آشنایی با خدمات مجالس عروسی

گل آرایی میز میهمان ها: گل آرایی میز مهمان، از جمله خدمات مجالس عروسی است که نشان دهنده احترام و توجه میزبان برای مهمان ها است. بنابراین تلاش در جهات زیبا سازی میز مهمانان با استفاده از گل های طبیعی و یا مصنوعی در مجالس عروسی از امنیت بالایی برخوردار است.

گل آرایی جایگاه عروس و داماد: محل نشستن و یا جایگاه عروس و داماد، مهمترین مکان هر تالار یا باغ عروسی است. این قسمت مرکز توجه همه مهمانان است. بنابراین زیباسازی آن با گل های طبیعی مهم تلقی می گردد.

گل آرایی سفره عقد: در مراسم ازدواج، سفره عقد و اجزای آن نماد و سمبل یک ارزش والا و یا هدف زیبا برای ازدواج هستند. تزیین سفره عقد به ویژه با گل های طبیعی موجب زیبا تر شدن این نماد ارزشمند مراسم ازدواج خواهد بود.

معرفی و آشنایی با خدمات مجالس عروسی

گل آرایی میز یادبود: استفاده از میز یادبود، به تازگی در مجالس عروسی مرسوم شده است. میز یادبود عموماً به وسیله گل های طبیعی و شمع تزیین می گردد.

گل آرایی میز شام: میز شام مهمانان را نیز می توان با کمک گل های ساق بلند و شمع های مناسب، به روش زیبایی تزیین نمود.

باغ عروسی

مراسم عروسی بر اساس سلیقه، تمایل، زمان برگزاری مراسم و شرایط فرهنگی خانواده عروس و داماد، می تواند در تالار های بسته، باغ تالار ها و با باغ های عروس برگزار گردد. استفاده از باغ تالار ها یا باغ های عروسی به دلیل تلفیق زیبایی های طبیعی و غیر طبیعی در کنار هم، عموماً مورد اقبال و توجه عروس و داماد ها واقع می گردد. مراکز خدمات مجالس عروسی عموماً باغ های عروسی مناسبی را برای برگزاری این مراسم تعبیه نموده اند. در زیر با برخی ویژگی های یک باغ تالار یا باغ عروسی مناسب آشنا خواهیم شد:

یک باغ عروسی خود باید دارای فضای سبز زیبا و جشم نواز باشد.

نور پردازی مناسب در باغ عروسی اهمیت فراوانی دارد.

باغ عروسی باید دارای قسمت های مناسب این مجالس شامل جایگاه عروس و داماد، مکان مناسب برای گروه ارکستر و جایگاه مناسب برای رقص مهمانان و عروس و داماد باشد.

یک باغ عروسی مناسب باید با ظرفیت مهمانان هم خوانی و هماهنگی داشته باشد.

باغ عروسی باید دارای امکانات ایمنی مناسب و سیستم برق اضطراری باشد.

تعبیه رختکن های مناسب و سرویس بهداشتی متناسب با تعداد جمعیت، برای یک باغ عروسی ضروری است.

خدمات مجالس عروسی، عموماً با در نظر گرفتن این شرایط، باغ مناسبی را جهت برگزاری مجالس عروسی مهیا می کنند.

معرفی و آشنایی با خدمات مجالس عروسی

عکاسی و فیلم برداری در شب عروسی

شب عروسی شبی خاطره انگیز است که در بیشتر مواقع، تنها یک بار در زندگی هر کسی اتفاق می افتد. شبی به یاد ماندنی که عموماً با هزینه های سرسام آوری نیز همراه است. استفاده از عکاسی و فیلم برداری مناسب می تواند در ثبت این شب خاطره انگیز به بهترین کیفیت مؤثر باشد. از جمله امکاناتی که خدمات مجالس عروسی در اختیار عروس و داماد ها و هم چنین مهمانان قرار می دهند. استفاده از امکانات عکاسی و فیلم برداری است.

خدمات مجالس در تهران

مجالس عروسی در مناطق مختلف ایران، با توجه به فرهنگ و شرایط قومی و محلی آن ها با تجمل و زیبایی خاصی توسط خانواده ها برپا می شود. متأسفانه امروزه در شهر های بزرگ ایران با توجه به گسترش زندگی ماشینی، برگزاری مراسم عروسی توسط خانواده ها معمولاً با مشکلات و دغدغه های زیادی همراه است. از این رو خدمات مجالس عروس در این شهر ها شکل می گیرد تا به عنوان مجری و مسئول، خدمات متنوع مجالس عروس را ارائه دهند. در شهر تهران، به عنوان بزرگ ترین کلان شهر ایران، استفاده از امکانات خدمات مجالس عروسی، چشم گیر تر از سایر شهر های ایران است و خانواده های تهرانی ترجیح می دهند مسئولیت برگزاری مراسم ازدواج را به مراکز خدمات مجالس عروسی واگذار نمایند.
:: برچسب ها : تشریفات عروسی , خدمات عروسی , خدمات مجالس , تشریفات مجالس , باغ عروسی ,
ن : admin
ت : دوشنبه 31 ارديبهشت 1397

مراسم ازدواج و عروسی یکی از خاطره انگیز ترین شب های زندگی هر فرد می باشد. اگر تشریفات عروسی به درستی انجام شود و طبق برنامه پیش برود می تواند برای عروس و داماد و همین طور خانواده ها بهترین شب زندگیشان رقم بخورد. تشریفات عروسی یکی از مهم ترین و سخت ترین کارها و انتخاب ها در روز های قبل از عروسی می باشد.تشریفات عروسی یکی سری قوانین خاص خود را دارد که باید به آن ها توجه نمود.در انتخاب چگونگی برگزار شدنتشریفات عروسی یکی از مهم ترین فاکتور ها بودجه و توان مالی برای پرداخت هزینه برگزاری تشریفات عروسی می باشد. برای آشنایی با تشریفات عروسی و چگونگی برگزاری آن ها لطفا تا انتهای مقاله با ما همراه باشید.

تشریفات مجالس عروسی چیست؟

هر عروسی به یک سری مقدمات و برنامه ریزی ها نیازمند است؛ مجموعه کارها از کوچک ترین و پیش پا افتاده ترین آنها تا انجام کارهای سخت را تشریفات عروسی می نامند. از گذشته تا به امروز برای برگزاری همه مجالس عروسی تشریفات خاصی برگزار شده است اما شکل برگزاری مراسمات از گذشته تا به حال تغییر نموده است. منظور از شکل برگزاری این است که به مرور زمان گسترده تر و مهم تر شدند و نیاز به یک سری برنامه ها در انجام امور حس می شود. امروزه بیشتر مجالس های عروسی مجلل شده و نسبت به قبل از تشریفات مدرن تری دارند.


چه کسانی مسئول برگزاری تشریفات عروسی هستند؟

همانطور که می دانید حتی بعضی از مراسم ها و مهمانی های کوچک نیاز به یک برنامه ریزی خاص داشته و باید عامل های و یا عاملینی پشت این کار باشند تا تشریفات عروسی به بهترین شکل صورت گیرد. بعضی از خانواده ها خودشان مسئول برگزاری مراسم می باشند اما به دلیل سنگینی کار تشریفات و همین طور وقت گیر بودن هماهنگ کردن برنامه ها امروزه بیشتر خانواده ها مسئولیت برگزاری تشریفات مجالس خود را به موسسات برگزار کننده تشریفات مجالس می سپارند زیرا این موسسات هم تجربه کافی در زمینه برگزاری مجالس دارند و برگزاری تشریفات به بهترین نحو انجام می شود و هم اینکه دروقت صرفه جویی شده و خانواده ها از بار سنگین مسئولیت این مجالس رها می شوند. البته این که هر خانواده ای کدام موسسه را برای برگزاری تشریفات مجالس خود انتخاب می نماید بستگی به بودجه و توان مالی آن خانواده دارد.

تشریفات مجالس عروسی شامل چه چیز های می شود؟

برگزاری مجالس عروسی شامل یک برنامه می باشد که در این برنامه مشخص کردن تاریخ عروسی، آتلیه، گروه موزیک عروسی، گل کاری ماشین عروس، انتخاب و رزرو وقت از آرایشگاه برای عروس و داماد، انتخاب لباس عروس و داماد، تعیین غذای روز عروسی و مراسم حنابندان انتخاب و سفارش کارت عروسی، باغ عروسی، تالار و... همگی از تشریفات عروسی می باشند. به طبع اگر افراد خودشان بخواهند این کارها را انجام دهند کمی به مشکل می افتند و اگر بودجه آن را داشته باشند که بتوانند این کار را به موسسات واگذار کنند بهتر است.

عوامل تاثیر گذار بر تشریفات عروسی

مهم ترین عوامل تعیین کننده تنوع تشریفات بستگی به سلیقه و علایق عروس و داماد و هم چنین بودجه آن ها دارد. پس از این موارد از عوامل تاثیر گزار دیگر برای برگزاری تشریفات، تاریخ عروسی و تعداد مهمان های دعوت شده می باشد زیرا این موارد بر مکان برگزاری عروسی و ظرفیت تالا انتخابی تاثیر گذار می باشند.

مشخص کردن تاریخ عروسی

تعیین تاریخ عروسی از جمله عواملی است که بر برگزاری تشریفات عروسی موثر می باشد. از آن جایی که از عوامل مهم در انتخاب تالار یا باغ عروسی آب و هوا می باشد پس در فصول گرم سال بهترین انتخاب برای برگزاری مراسم عروسی باغ و یا باغ تالار می باشد اما در فصول سرد سال بهترین کار انتخاب تالار می باشد. از طرفی با مشخص شدن تاریخ عروسی هم خانواده عروس از لحاظ وقت لازم برای خرید جهیزیه آسوده خاطر می شوند و هم داماد و یا موسسات تکلیف خود را در مورد زمان رزرو تالار می دانند.

نمونه هایی از تشریفات عروسی

تشریفات عروسی با توجه به بودجه مورد نظر میتوان وسیع تر و یا کمتر شود. به طور مثال برای عروس خانم ها مهم ترین قسمت تشریفات عروسی انتخاب سالن زیبایی و لباس عروس متناسب با سلیقه های عروس می باشد. بنابراین دقت در این انتخاب بسیار مهم است. برای این کار موسسات برگزاری مراسم باید بهترین سالن زیبایی و مزون لباس را متناسب با سلیقه عروس و داماد انتخاب نمایند.

یکی دیگر از این تشریفات انتخاب آتلیه و باغ برای عکس می باشد. این قسمت را میتوان از مهم ترین ها دانست زیرا آتلیه به ثبت همه لحظات خوب عروس و داماد می پردازد. شما بعد از شب عروسی تنها چیزی که از آن با خود به یادگار خواهید داشت همین عکس هایی است که در آلبوم برایتان می ماند.

انتخاب تم عروسی مناسب و تهیه وسایل تزیینی زیبا و شیک متناسب با تم عروسی از جمله کارهایی است که سبب با شکوه تر شدن و بهتر برگزار شدن مراسم می شود.

انتخاب گروه موزیک برای برگزاری تشریفات عروسی بستگی به سلیقه، عقاید و فرهنگ عروس، داماد وخانواده ها دارد. این قسمت نیز در عوض کردن فضا و گرما بخشی مجلس شما بسیار مهم است. یکی از خدمات مجالس که سبب زیباتر شدن و با شکوه شدن برگزاری مراسم عروسی می شود گل آرایی می باشد. که این گل آرایی شامل گل آرایی ماشین عروس، اتاق یا سالن عقد و هم چنین دسته گل و جایگاه عروس و داماد می باشد. اگر این گل آرایی متناسب با تم عروسی باشد سبب زیبا تر برگزار شدن تشریفات عروسی می شود.

مجالس عقد و حنابندان جز تشریفات عروسی می باشند.

برگزاری مراسم عقد و حنابندان بستگی به علاقه و فرهنگ عروس و داماد دارد مثلا در برخی خانواده ها قبل از عروسی مراسم حنابندان گرفته می شود که تشریفات مراسم حنابندان نیز چیزی کمتر از تشریفات عروسی نیست. در این مراسم نیز به تم حنابندان و گل آرایی جایگاه عروس و دسته گل عروس، آتلیه، سالن آرایشگاه، ماشین عروس و ... توجه زیادی می شود. برگزاری مراسم عقد نیز به فرهنگ و سلیقه بستگی دارد و برخی از خانواده ها چند وقت قبل از عروسی و بعضی دیگر روز عروسی اقدام به این کار می نمایند. البته باید توجه کرد که برگزاری مراسم عقد و حنابندان و همین طور مجلل برگزار شدن یا ساده برگزار شدن آن ها بستگی به سلیقه و بودجه خانواده ها و نظر عروس و داماد دارد.

امیدواریم توانسته باشیم اطلاعاتی مفیدی در مورد تشریفات عروسی و این مجالس به شما داده باشیم. از اینکه ما را همراهی نمودید متشکریم..


ن : admin
ت : چهارشنبه 15 فروردين 1397

روشن است که همه آرزوی برگزاری مراسم عروسی بسیار کامل و باکیفیتی در فضای باز و سرسبز باغ‌ها را داریم، اما همیشه نمی‌توان به این آرزو جامه عمل پوشاند، چون گاهی شرایط اقلیمی به ما اجازه نخواهد داد.س مهم‌ترین نقطه ضعف برگزاری مراسم عروسی در فضای باز بحث آب و هواست و محدود شدن این امکان به دو فصل بهار و تابستان. هرچند گاهی اوقات باغ دارای سالنی سرپوشیده است که امکان برگزاری مراسم در هر فصل و هر شرایط آب و هوایی را برای شما فراهم کرده است، اما فراموش نکنید که هر کدام از این امکانات برای شما هزینه‌بر خواهد بود، بنابراین اگر به فکر تعبیر رویاهایتان برای انجام تشریفات عروسی در فضای باز هستید، ابتدا به مبلغی که در نظر گرفته‌اید بیاندیشید، سپس اقدام کنید، چون برخی هزینه‌های شما مثل ورودیه و البته هزینه سرویس افزایش چشمگیری خواهد داشت، البته اگر از بعد مسافت و دسترسی صرف‌نظر کنید.

برگزاری مراسم عروسی در هتل

سالن های عروسی در هتل برای زیباتر کردن مراسم خاطره انگیز عروس و دامادها در جهان ساخته شده اند. این مکان ها بسیار مجلل هستند و کارکنان حرفه ای دارند، مشاورانی در آنجا حضور دارند که متخصص برگزاری مراسمات عروسی هستند و بخوبی می توانند سبک مورد نظر شما را اجرا کنند. هتل ها دارای سالن رقص و امکانات دیگر برای مهمانان هستند و ظرفیت تعداد زیادی مهمان را دارند. همچنین در هتل ها مکان های زیبا و خلوتی برای عروس و داماد وجود دارند که می توانند عکس بگیرند.

اگر نکات بیان شده در زیر با اخلاقیات شما منطبق باشد، درنگ نکنید که هتل ها بهترین مکان برای برگزاری جشن شما هستند:

اگر عاشق سبک مدرن و فریبنده دکوراسیون تالار عروس هستید.

اگر می خواهید که پذیرایی از مهمانان در محل انجام شود.

اگر می خواهید جشن تان همه جانبه و فراگیر باشد.

اگر می خواهید جشنی برگزار کنید که کل آخر هفته طول بکشد.

اگر می خواهید امکانات رفاهی به راحتی در دسترس مهمانان باشد.

اگر تشریفات عروسی بسیار بزرگی می خواهید.

اگر خواهان برگزاری جشنی شیک و درجه 1 هستید.


برگزاری مراسم عروسی در باغ

مراسم عروسی در باغ عروسی معمولا در فضای باز و در نواحی روستایی برگزار می شود و اغلب مورد توجه کسانی است که از محیط شهری و پر سروصدا به دلایل مختلف خسته شده اند. این مراسمات منظره بسیار زیبایی دارند و حامل آرامشی هستند که اکثر زوجین از آن لذت می برند. علاوه براین ها گزینه هایی بسیاری برای برگزاری مراسم در باغ عروسی وجود دارد، می توان از باغ هایی با نماهای متفاوت استفاده کرد مثلا باغ هایی که استراحتگاه های مختلف دارند یا باغ هایی با مکانهای تفریحی بیشتر. همچنین به جای باغ ها می توان مراسم عروسی را در مزرعه نیز برگزار کرد. امروزه مزارعی وجود دارند که مخصوص برگزاری مراسمات عروسی هستند. معمولا برگزاری جشن در مزرعه ها مورد توجه عروسانی است که عاشق زندگی روستایی هستند. برگزاری مراسم عروسی در باغ و فضای باز خاطره بسیار شیرینی برای شما و مهمانانتان به همراه خواهد داشت.

بنابراین اگر عبارات زیر حس خوبی به شما می دهند و همیشه در ذهن خود چنین رویاهایی داشتید شک نکنید که برگزاری مراسم عروسی در باغ و فضایی باز بهترین انتخاب برای شما است:

اگر عاشق دکوراسیون و سبک عروسی روستایی/ییلاقی هستید.

اگر طبیعت و زیبایی های آن حس سرزندگی و نشاط به شما می دهند.

اگر مایل به انجام هرکاری برای مقابله با تغییر ناگهانی آب و هوا هستید.

اگر برایتان اهمیت ندارد اتاق های اضافی، واحد های گرمایشی سرمایشی و سایر امکانات شهری داشته باشید.

اگر می خواهید جشن کوچک و خودمانی داشته باشید.

برگزاری مراسم عروسی در هتل بهتر است یا در باغ

با توجه به نکات بیان شده در مورد هر دو مکان (هتل و باغ) درمی یابیم انتخاب مکان عروسی امری کاملا سلیقه ای است و بسته به این دارد که زوجین (اغلب موارد عروس) چه تصمیمی راجع به مراسم عروسی خود دارند. در حقیقت برخلاف تصور عموم، هستند عروسهایی که به فکر مراسم عروسی پر تشریفات و پر هزینه نباشند. پس بهتر است با شناخت بیشتر از سلایق خود به انتخاب مکان برگزاری مهمترین جشن زندگی خود اقدام کنید.:: برچسب ها : تشریفات عروسی ,
ن : admin
ت : چهارشنبه 15 فروردين 1397
 
??????? ?????
??????? ???? ?????? ?????? ????? ??????? ?????
www.tashrifatsabour.com

??? ????
????? ?????? ????? ????? ????? ??? ???? ?? ?? ??
www.azaran.com


???? ??
????? ?????? ???? ?? ? ??????
www.clinichairtransplantation.com

??? ????????
??? ???? ??? ???? ???? ????????
www.alefbatour.com

??? ???????
??? ???? ???? ???????
www.mehrparvaz.com

?????? ????
???? ?????? ????
http://www.personageco.com

??? ?? ????
????? ???? ????
www.papgroup.ir

<
????? ???
????? ??? ????
www.evacuation.ir

???? ????
???? ???? ???? ????? ?????
www.raykasazan.com

??????? ?????
??????? ????? ????
www.tashrifatsamin.com

???? ??????
???????? ???? ???? ?? ?????
www.maadrac.com

??? ???? ? ???????
??? ???? ????
www.fuji-lift.com

?????? ?????
?????? ????? ???? ???
www.mohitara.com

hotels in tehran
Ferdowsi International Grand Hotel
www.ferdowsihotel.com

????? ?????
????? ????? ???????
www.maghsoudloocatering.com

?????? ???????? ????
??????? ???? ?????
www.thalgoparis.com

???? ?????? ?????
?????? ????? ???????
www.fazagooya.com

?????? ???? ????
???? ??????? ??? ???? ??? ????? ?????? ????
www.iran-plasticsurgery.ir

??? ? ???? ?????
??????? ????? ???
www.melalceremony.com/

????? ????
????? ????? ????
www.bridalphotographystudio.com

?????? ????? ????
?????? ????? ???? ????? ??????
www.afn-furniture.com

???
???? ?????? ????????? ??? ? ????? ??? ????? ? ??????
www.atrara.ir

??? ??????
???????? ????? ??? ??????
www.raheandisheh.ir

???? ??????
??????? ???????? ??????? ???? ???
www.azinzand.com

??? ?????
????? ??????? ????? ????? ???
www.asemanabi.net

?????? ????
???? ?????? ????
www.alivesheep.com

????? ?????
????? ????? ???? ???
www.tashrifatelahenaz.com

???? ???? ???? ?????????
???? ???? ?????
www.rayka.design

?????? ???
?????? ??? ?????
www.clinicbeton.ir

??????? ?????
?????? ?????? ????? ??????? ?????
www.tashrifataroos.com/

????? ???? ?????? ???? ???? :???? ????? ???????
جهت اطلاع از تنظیمات و ویــــرایش این قالب اینجا را کلیک کنید.

.:: کلیک کنید ::.